Middle Plane × Satoshi Kawamoto Tea Towel
Uncaptioned image.
Middle Plane × Satoshi Kawamoto

600 × 450 mm, 100% recycled white cotton, sewn-on four sides, 174 gsm
Sold out